R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Boxplot-kuvien tekeminen R:llä, osa 2

Kirjoitin joskus aiemmin boxplot-kuvien tekemisestä R:llä. Tällöin esittelin yhden boxplot-kuvan base-, lattice- ja ggplot2-grafiikalla. Nyt esittelen tavan tehdä nk. panel-boxplotin base-, lattice- ja ggplot2-grafiikalla. Panel-boxplotissa samaan kuvaan tulee useita pikkukuvia. Olen muokannut esimerkkiä varten Baptiste Auguie:n ja Dennis Murphy:n kirjoittamaa koodia.

Valmistellaan aluksi data:

makeUpData <- function(){
  data.frame(x=sample(letters[1:4], 100, repl=TRUE), y=rnorm(100))
  }
 
datasets <- replicate(15, makeUpData(), simplify=F)
names(datasets) <- paste("dataset", seq_along(datasets), sep="")
 
require(reshape)
m <- melt(datasets, meas=c("y"))

Panel-boxplot käyttäen base-grafiikkaa:

par(mfrow=n2mfrow(length(datasets)))
be.quiet <- lapply(datasets, function(ii) boxplot(y~x, data=ii))

Panel-boxplot käyttäen lattice-grafiikkaa:

require(lattice)
bwplot(value ~ x | L1, data = m, as.table = TRUE)

Panel-boxplot käyttäen ggplot2-grafiikkaa:

require(ggplot2)
m$L1 <- ordered(m$L1, levels = paste('dataset', 1:15, sep = ''))
qplot(x, value, data=m, geom="boxplot", facets=~L1)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>