R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Boxplot-kuvien tekeminen R:llä

Usein aineiston jakauman tarkasteluun suositellaan boxplot-kuvaajaa. Ohessa kolme esimerkkiä, miten kyseisen kuvaajan voi R:llä piirtää. Ensimmäinen on toteutettu ns. base-grafiikalla, eli R:n perinteisellä grafiikkamoottorilla, toinen lattice-paketilla ja kolmas ggplot2-grafiikalla.

#Selitteet
mainhead <- "Boxplot-esimerkki"
color <- "magenta"
ylabel <- "count"
xlabel <- "spray"
 
#--------------------- base graphic- boxplot -------------------
#png("boxplot_base.png", width=600, height=600)
boxplot(count ~ spray,
    data = InsectSprays,
    boxwex = 0.25)
grid(col="black")
par(new=TRUE)
g <- boxplot(count ~ spray,
    data = InsectSprays,
    boxwex = 0.25,
    col = color,
    main = mainhead,
    ylab=ylabel,
    xlab=xlabel)
selitteet <- c("min", ".25", "median", ".75", "max")
text(1:6-0.5, t(g$stats), labels=rep(selitteet, each=6), cex=0.7)
arrows(1:6-0.3, t(g$stats), 1:6-0.1, t(g$stats), length=0.1, col="red")
#dev.off()

#--------------------- lattice- boxplot -------------------
library(lattice)
#png("boxplot_lattice.png", width=600, height=600)
bwplot(count ~ spray,
    data=InsectSprays,
    xlab = xlabel,
    ylab = ylabel,
    main = mainhead,
    fill = color )
#dev.off()

#--------------------- ggplot2- boxplot -------------------
library(ggplot2)
#png("boxplot_ggplot2.png", width=600, height=600)
p <- ggplot(InsectSprays, aes(factor(spray), count)) 
+ xlab(xlabel) + ylab(ylabel)
p + geom_boxplot(fill = color) + opts(title = mainhead)
#dev.off()


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *