R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Lisätoiminnallisuuksia tekstinlouhintaan: entiteettien tunnistaminen ja ontologioiden käyttö

Olen useasti aiemminkin kirjoittanut suomenkielisen tekstin tekstinlouhinnasta R:ää käyttäen. Aiemmat funktioni on julkaistu GitHub-repositoryssä TextMining, mutta päätin muuttaa funktiot toimimaan merkkijonovektoreilla, ja uudet funktiot löytyvät repositorystä TextMining2. Mukana on suurin osa aiemman funktiokokoelman toiminnallisuuksista, mutta uusiakin on tullut mukaan. Nykyisillä funktioilla voi tehdä suomenkieliselle tekstille stemmauksen lisäksi myös lemmatisointia (preprocessText()-funktion argumentti lemmatization) ja tunnistaa lauseenjäseniä (funktio postag()). Uusimpia vielä kehityksen alla olevia toiminnallisuuksia on entiteettien tunnistaminen suomenkielisestä tekstistä ja ontologioiden käyttö tekstimateriaalien luokittelemiseen. Katsahdetaanpa seuraavassa molempiin toiminnallisuuksiin.

Ontologioiden käyttö

Ontologia on kuvaus jonkin aihealueen termeistä tai käsitteistä ja niiden välisistä suhteista. Ontologia muodostaa usein termeistä ja niiden suhteista suunnatun asyklisen graafin. Suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu Finto julkaisee sanastoja ja ontologioita. TextMining2-repositoryssä olevalla skriptillä parse_KOKO-ontology.R on parsittu KOKO-niminen ontologia, joka on kokoelma erilaisia suomalaisia ydinontologioita. Tätä parsittua ontologiaa voidaan käyttää tekstimateriaalien tyypittelemiseen. Parsinnassa on säilytetty ontologian hierarkkinen rakenne, muttei viitteitä muiden ontologioiden samankaltaisiin termeihin.

Tarvittavien funktioiden ja aineistojen lataaminen GitHubista onnistuu seuraavasti:

source("https://raw.githubusercontent.com/jtuimala/TextMining2/master/tm-functions_V3.R")
load(url("https://github.com/jtuimala/TextMining/raw/master/fintm-data.RData"))
load(url("https://github.com/jtuimala/TextMining2/raw/master/ontologiat/KOKO-ontologia.RData"))

Latauksen jälkeen R:n muistista pitäisi löytyä objektit stopwords ja KOKO sekä funktio assign2ontology(). Näitä tarvitaan seuraavissa vaiheissa.

Ladataan ensin esimerkiksi Yle Uutisten sivuilta artikkeli, joka käsittelee ICT:n ja perinteisen teknologian suhdetta nyky-yhteiskunnassa. Artikkelin hakeminen ruudunkaavinnalla onnistuu helposti vaikkapa rvest-pakettia käyttäen.

library(rvest)
yle <- read_html("https://yle.fi/uutiset/3-9702852")
leipäteksti <- yle %>%
 html_nodes(".yle__article__content") %>%
 html_text()

Tämän jälkeen R:n muistissa pitäisi olla objekti leipäteksti, joka sisältää artikkelin leipätekstin. Kun teksti on R:n muistissa, sen yhdistäminen ontologian mukaisiin luokkiin onnistuu vaikkapa seuraavasti: Ensin tekstille tehdään stemming (preprocessText), jolla poistetaan sanojen taivutuspäätteet, ja tämän jälkeen stemmattu teksti yhdistetään ontologian kanssa (assign2ontology). Tuloksena syntyy JSON-muotoinen taulukko, joka voidaan lopuksi muuttaa data frameksi (json2df).

leipäteksti2<-preprocessText(leipäteksti, stemming=T, lemmatization=F)
leipäteksti3<-assign2ontology(leipäteksti2, KOKO, onscreen=FALSE)
leipäteksti4<-json2df(leipäteksti3)

Objektin leipäteksti4 sisältö näyttää seuraavalta:

                        Var1 Freq
1                       oliot  40
2                    ominaisuudet  14
3               tapahtumat ja toiminta  14
4                 fyysiset objektit  13
5                    järjestelmät  10
6                     prosessit  10
7                  rooli (tehtävä)  10
8                     tapahtumat  10
9                      toiminta  10
10             toimintaan liittyvä rooli  8
11          yhteiskunnalliset järjestelmät  8
12                       aine  7
13                elottomat objektit  4
14                      ilmiöt  4
15       muuttaminen (muutoksen aiheuttaminen)  4
16               tieteet (erikoisalat)  4
17           organisaatiot (järjestelmät)  3
18              tekniikka (erikoisalat)  3
19                      ammatit  2
20               keskinäinen toiminta  2
21               koulutusorganisaatiot  2
22                    materiaalit  2
23              omistuksen siirtäminen  2
24                orgaaniset objektit  2
25                      paikka  2
26             yhteiskunnalliset ilmiöt  2
27              ylläpitävä muuttaminen  2
28                abstraktit objektit  1
29                     aistimet  1
30                   aitotumaiset  1
31                    alihankinta  1
32    alueelliseen identiteettiin liittyvä rooli  1
33                      alueet  1
34                      apinat  1
35                       arvo  1
36                   asiantuntijat  1
37                       eliöt  1
38                      eläimet  1
39                  energialähteet  1
40             fossiiliset polttoaineet  1
41                     fysiikka  1
42               fyysiset ominaisuudet  1
43                     hallinta  1
44                       halu  1
45                     hankinta  1
46                    ihmisapinat  1
47            ihmisen määrittämät alueet  1
48            ihmisen määrittämät paikat  1
49                      ihmiset  1
50                      isojako  1
51 johtajat (ammatit, organisaatiot (järjestelmät))  1
52              järjestävä muuttaminen  1
53                     kalusteet  1
54                      kauppa  1
55                     kehitteet  1
56               kemialliset reaktiot  1
57               kemialliset yhdisteet  1
58                    kemikaalit  1
59                     kertojat  1
60                    kone-elimet  1
61                   konetekniikka  1
62                   korkeakoulut  1
63                    kädelliset  1
64                     käsitteet  1
65                    laitteistot  1
66                  liikennealueet  1
67                     lisäarvo  1
68                  luonnontieteet  1
69                      luonti  1
70                      maailma  1
71                     maallikot  1
72                     maanjako  1
73                    mekaniikka  1
74               mentaalinen toiminta  1
75             mentaaliset ominaisuudet  1
76                   meritekniikka  1
77                 muut järjestelmät  1
78                      muutos  1
79                  nautintoaineet  1
80                     nisäkkäät  1
81                   oppilaitokset  1
82               orgaaniset yhdisteet  1
83                      osaajat  1
84                     osaaminen  1
85                    oululaiset  1
86              paikkaan liittyvä rooli  1
87                     panostus  1
88                      pelkat  1
89                 perinteentaitajat  1
90                       pitsi  1
91                   polttoaineet  1
92                    professorit  1
93                       puute  1
94                     päättäjät  1
95                rakennustarvikkeet  1
96                       raski  1
97                     reaktiot  1
98              ruoanvalmistusvälineet  1
99                    ruumiinosat  1
100                     satamat  1
101                  selkäjänteiset  1
102                  selkärankaiset  1
103                      silmät  1
104                     suureet  1
105                     säästöt  1
106             taloudelliset tuotokset  1
107                     tarpeet  1
108                    tarvikkeet  1
109                       taso  1
110                      tasot  1
111                       tee  1
112              tekniset järjestelmät  1
113      tekniset objektit (fyysiset objektit)  1
114               tekstiilimateriaalit  1
115                      terät  1
116                   tiedekunnat  1
117                      tieto  1
118                    tiivisteet  1
119                       tila  1
120                      tilat  1
121                 toimitusjohtajat  1
122            toisenlaiseksi muuttaminen  1
123                     torjunta  1
124                    tukitoimet  1
125                       tuli  1
126                     tunteet  1
127                tuotantotekniikka  1
128                       työ  1
129                     ulkomaat  1
130               valokuvauskemikaalit  1
131                     välineet  1
132            yhteiskunnalliset objektit  1
133                   yhteiskunta  1
134                    yhteistyö  1
135                yhteistyökumppanit  1
136                    yliopistot  1
137          ympäristö (muut järjestelmät)  1
138                    yritykset  1
139                       öljy  1
140                      öljyt  1

Ontologia on vielä muodoltaan sellainen, että tavallisestakin tekstistä syntyy monia luokkia, joista osa on melko hyödyttömiä. Esimerkiksi tästä tekstistä löytyvä yleisin ontologialuokka on ”oliot”, johon kuuluu suuri määrä erillisiä, muita termejä.

Entiteettien tunnistaminen

Entiteettien tunnistamisella pyritään päättelemään tekstistä, mitkä siinä esiintyvät sanat ovat esimerkiksi ihmisten nimiä, sähköpostiosoitteita tai vaikkapa valtioiden nimiä. Laatimani funktiot osaavat tunnistaa suomenkielisestä tekstistä esimerkiksi suomalaisten nimiä, mutta toiminta ei ole vielä kovin vahvalla pohjalla ja huteja saattaa tulla paljon.

Esimerkiksi edellä olevalle tekstille voidaan ensin tehdä lauseenjäsenten etsintä ja stemmaus:

tmp2<-postag(gsub("\\.", ". ", leipäteksti))
tmp2$stemmed<-stemDocument(removePunctuation(as.character(tmp2$word)), language="finnish")

minkä jälkeen parsitusta tekstistä pyritään löytämään vaikkapa suomenkielisiä nimiä:

load(url("https://github.com/jtuimala/TextMining2/raw/master/sanastot/nimet.RData"))
tmp2$miehet<-findNames(tmp2$word, etunimet_miehet)
tmp2$miehet2<-findNames(tmp2$stemmed, etunimet_miehet)
tmp2$naiset<-findNames(tmp2$word, etunimet_naiset)
tmp2$naiset2<-findNames(tmp2$stemmed, etunimet_naiset)
tmp2$sukunimi<-findNames(tmp2$word, sukunimet)
tmp2$sukunimi2<-findNames(tmp2$stemmed, sukunimet)

Pieni pätkä tuloksen keskivaiheilta poimittuna näyttää seuraavalta:

  sentence.id word.id          word word.type        stemmed miehet miehet2 naiset naiset2 sukunimi sukunimi2
82      1   82       Professori   NOUN       Professor   0    0   0    0    0     0
83      1   83          Jukka   PROPN          Juk   1    0   0    0    1     0
84      1   84          Kömi   NOUN         Kömi   0    0   0    0    1     1
85      1   85          tuli   VERB         tuli   1    1   1    1    1     1
86      1   86          Oulun   PROPN         Oulu   0    0   0    0    0     0
87      1   87       yliopiston   NOUN       yliopisto   0    0   0    0    0     0
88      1   88       materiaali-   NOUN       materiaal   0    0   0    0    0     0
89      1   89           ja   CONJ          ja   0    0   0    0    0     0
90      1   90    tuotantotekniikan   NOUN    tuotantotekniik   0    0   0    0    0     0
91      1   91      professoriksi   NOUN       professor   0    0   0    0    0     0
92      1   92        SSAB:sta.   PROPN        SSABsta   0    0   0    0    0     0

Funktiot tunnistavat esimerkiksi artikkelista löytyvät Jukan ja Markon etunimiksi, mutta hutejakin on. Esimerkiksi verbi ole tunnistuu tässä etunimeksi, koska se on myös etunimi muodossa ”Ole”. Vääristä osumista voidaan tiettyyn rajaan saakka päästä eroon suodattamalla tulos lauseenjäsenen tyypin perusteella:

tmp2[tmp2$word.type=="PROPN" & rowSums(tmp2[,6:11])>0,]
  sentence.id word.id  word word.type stemmed miehet miehet2 naiset naiset2 sukunimi sukunimi2
35      1   35  Suomi   PROPN  Suomi   0    0   0    0    1     1
44      1   44  Marko   PROPN  Marko   1    1   0    0    0     0
45      1   45 Jokinen   PROPN  Jokin   0    0   0    0    1     0
83      1   83  Jukka   PROPN   Juk   1    0   0    0    1     0
193      1   193 Jokinen   PROPN  Jokin   0    0   0    0    1     0
206      1   206 Riitta   PROPN  Riit   0    0   1    0    0     0
275      1   275  Teräs   PROPN  Teräs   0    0   0    0    1     1
317      1   317 Riitta   PROPN  Riit   0    0   1    0    0     0
321      1   321 Sipilä   PROPN  Sipil   0    0   0    0    1     0
330      1   330  Marko   PROPN  Marko   1    1   0    0    0     0
416      1   416 Sipilä   PROPN  Sipil   0    0   0    0    1     0
472      1   472  Suomi   PROPN  Suomi   0    0   0    0    1     1

Tällöin tosin osa nimistä, etenkin sukunimistä, jää löytymättä. Kuten sanottu, funktioiden optimoinnissa on vielä hieman tekemistä.

Seuraava kuvitteellinen esimerkki käyttää suurinta osaa nyt saatavilla olevista entiteettien tunnistusfunktioista:

load(url("https://github.com/jtuimala/TextMining2/raw/master/sanastot/nimet.RData"))
load(url("https://github.com/jtuimala/TextMining2/raw/master/sanastot/kunnat.RData"))
load(url("https://github.com/jtuimala/TextMining2/raw/master/sanastot/valtiot.RData"))
load(url("https://github.com/jtuimala/TextMining2/raw/master/sanastot/osoitteet.RData"))
 
# Kuvitteellinen esimerkki
tmp<-"Matti Meikäläisen henkilötunnus on 311299-9872. Matin Y-tunnus on 1234567-8 ja ALV-tunnus vastaavasti FI12345678. 
   Sähköpostiosoite on matti.meikalainen@hotmail.com. Pankkitili on FI4250001510000023 ja luottokortti on 4716767024524648. 
   Puhelinnumero on 040-1234567. Matin osoite on Hevonperseensuo 19, 20100 Turku, Suomi. 
   Matilla on auto, jonka rekisterinumero on ABC-123. Ajoneuvo on ajokiellossa Tieliikennelain 6 § 1 mom. nojalla.
   Matin veli Ville asuu osoitteessa Rantatie 1. Villen sisko on Maria."
dat<-data.frame(id=1, text=tmp)
tmp2<-postag(dat$text)
tmp2$stemmed<-stemDocument(removePunctuation(as.character(tmp2$word)), language="finnish")
 
tmp2$YTunnus<-findYTunnus(tmp2$word, count=T)
tmp2$Hetu<-findHetu(tmp2$word, count=T)
tmp2$ALVTunnus<-findALVTunnus(tmp2$word, count=T)
tmp2$PuhNro<-findPhoneNumbers(tmp2$word, count=T)
tmp2$URL<-findURL(tmp2$word, count=T)
tmp2$email<-findEMail(tmp2$word, count=T)
tmp2$pannkitili<-findBankAccount(tmp2$word, count=T)
tmp2$luottokortti<-findCreditCard(tmp2$word, count=T)
tmp2$postinumero<-findZIP(tmp2$word, count=T)
tmp2$rekisterinumero<-findPlateNumber(tmp2$word, count=T)
tmp2$kunta<-findMunicipalities(tmp2$stemmed, kunnat, locate=T)
tmp2$valtio<-findCountries(tmp2$stemmed, valtiot, locate=T)
tmp2$katu_paikka <- findAddress(tmp2$word, osoitteet)
tmp2$miehet<-findNames(tmp2$word, etunimet_miehet)
tmp2$miehet2<-findNames(tmp2$stemmed, etunimet_miehet)
tmp2$naiset<-findNames(tmp2$word, etunimet_naiset)
tmp2$naiset2<-findNames(tmp2$stemmed, etunimet_naiset)
tmp2$sukunimi<-findNames(tmp2$word, sukunimet)
tmp2$sukunimi2<-findNames(tmp2$stemmed, sukunimet)
 
print(head(tmp2))
 sentence.id word.id     word word.type    stemmed YTunnus Hetu ALVTunnus PuhNro URL email pannkitili
1      1    1     Matti   PROPN      Mat    0  0     0   0  0   0     0
2      1    2  Meikäläisen    ADJ   Meikäläis    0  0     0   0  0   0     0
3      1    3 henkilötunnus   NOUN henkilötunnus    0  0     0   0  0   0     0
4      1    4      on   VERB      on    0  0     0   0  0   0     0
5      1    5 311299-9872.    NUM  3112999872    0  1     0   1  0   0     0
6      1    6     Matin   NOUN      Mat    0  0     0   0  0   0     0
 luottokortti postinumero rekisterinumero kunta valtio katu_paikka miehet miehet2 naiset naiset2 sukunimi sukunimi2
1      0      0        0   0   0      0   1    0   0    0    0     0
2      0      0        0   0   0      0   0    0   0    0    0     0
3      0      0        0   0   0      0   0    0   0    0    0     0
4      0      0        0   0   0      0   0    0   0    0    0     0
5      0      1        0   0   0      0   0    0   0    0    0     0
6      0      0        0   0   0      0   1    0   0    0    0     0

Funktioiden taustalla olevat tiedot on koottu useista lähteistä, jotka on lueteltu tarkemmin repositorystä löytyvässä README-tiedostossa. Kiitos viranomaisten julkaiseman runsaan avoimen datan, funktiot ovat edes tällä mallilla muutamien päivien kehitystyön jälkeen.

Tarkoituksena on kehittää toiminnallisuuksia vielä eteenpäin. Nyt esitellyt toiminnallisuudet ovat syntyneet suhteellisen nopeasti eivätkä ole mitenkään optimaalisia, kuten tuloksista käy hyvin ilmi. Esimerkiksi entiteettien tunnistaminen perustuu nyt suoraan termien vertailuun, mutta esimerkiksi nimiä on mahdollista tunnistaa myös vaikkapa Hidden Markov Model-mallilla tai sopivalla painoarvomatriisilla tai näiden yhdistelmällä.

Tags: ,

2 Responses to “Lisätoiminnallisuuksia tekstinlouhintaan: entiteettien tunnistaminen ja ontologioiden käyttö”

 • Mirjamaria sanoo:

  GitHub linkit eivtä tunnu toimivan. Ovatko koodit vielä jossain saatavilla?

  • Jarno sanoo:

   Yhden sanalistan lisenssi on muuttunut, joten Github on sen vuoksi päivityksen alla. Lisäsin kuitenkin nyt koodit takaisin julkiseen repositoryyn, koska päivitys ei koske niitä.


Category