R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

joulukuu, 2008

Regular Expression Analyzer

Dataa analysoidessa tulee usein vastaan tilanne, jossa on tarpeen erottaa tai ”validoida” osia merkkijonosta. Tämä onnistuu ns. säännöllisten lausekkeiden eli regular expressioneiden (lyh. regexp) avulla. R:ssä regexp-moottoria hyödyntäviä funktoita ovat mm. grep, sub, gsub, regexp ja gregexpr. Myös eräissä muissa funktioissa on mahdollista käyttää säännöllisiä lausekkeita (esim. ls). R:ssä säännöllisten lausekkeiden käyttöön saa ohjeitta kirjoittamalla […]

Posted in R-ohjelmointi | 1 Comment »

Luottamusvälien piirtäminen

Keskiarvon luottamusvälien piirtäminen ei R:ssä ole välttämättä kovin suoraviivaista. Apu tähän löytyy kuintenkin mm. gregmisc-paketeista. Ohessa muutama esimerkki tästä: #install.packages("gregmisc") library(gregmisc) #piirretään keskarvot ja luottamusvälit käyttäen #plotmeans-funktiota with(Indometh, plotmeans(conc ~ Subject, ylim=c(0,2), main="Luottamusvälit"))   #tehdään kuva käyttäen plotCI-funktiota g <- with(Indometh, tapply(conc, list(Subject), ci)) g <- data.frame(do.call("rbind", g)) names(g) <- c("estimaatti","li","ui","stderr") plotCI(g$estimaatti, li=g$li, ui=g$ui, xaxt="n", […]

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | Kommentit pois päältä artikkelissa Luottamusvälien piirtäminen